Ana sayfa Sözleşmeli Personel Adalet Bakanlığı 20 Sözleşmeli Çözümleyici Personel Alacak

Adalet Bakanlığı 20 Sözleşmeli Çözümleyici Personel Alacak

36
0
PAYLAŞ

T.C.
ADALET BAKANLIĞINDAN
Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam
edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik dördüncü maddesinin (B)
fıkrası uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek
ikinci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, 2016-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak
kaydıyla, boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından
gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 20 adet
çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D)
düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D)
düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç
belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilânın son başvuru tarihi
itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas
alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden
lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili
İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil
düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
c) En az lisans mezunu olmak,
ç) 2016-KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
d) Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini
belgelemek, (Mezuniyet transcript belgesi kabul edilecektir.)
e) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalıştığını belgelemek,
(*)Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı veya Programcı
olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya
tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi özel kesimde geçtiği
belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
B- ÖZEL ŞARTLAR
Çözümleyici (1. Grup) (10 kişi);
a) JAVAEE platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,
b) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak, (Tercihen design patternleri
etkin olarak kullanabilmek)
c) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede SQL
bilgisine sahibi olmak, (Tercihen PL/SQL bilgisi)
ç) ORM (Object-relationalmapping) araçları kullanılarak proje gerçekleştirebilecek bilgi
düzeyine sahip olmak,
d) Raporlama araçlarında (İş zekası, Jasper, StyleReport vb.) bilgi sahibi olmak,
e) Veri ambarı tasarımı, iş zekası ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olmak,
f) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik Fakültelerinden Bilgisayar
Mühendisliği (8 Kişi), Yazılım Mühendisliği (2 Kişi) ve denkliği yetkili makamlarca kabul
edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Çözümleyici (2. Grup) (8 kişi);
a) UNIX/AIX/LINUX İşletim Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, (Tercihen herhangi bir
UNIX/AIX/LINUX İşletim Sisteminde sistem yöneticisi sertifikasına sahip olmak), (1 kişi)
b) Yüksek ölçekteki disk sistemleri, disk sanallaştırma ve SAN sistemleri hakkında bilgi
sahibi olmak, (1 kişi)
c) MS İşletim Sistemleri ve etki alanı yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, (Tercihen MCSE
sertifikası, PERL veya VBScript programlaması hakkında bilgi sahibi olmak), (1 kişi)
ç) Büyük Ölçekli Sunucu Sanallaştırma (VMware ve Red Hat Virtualization) Sistemleri
hakkında bilgi sahibi olmak, (Tercihen VMware ve Red Hat Virtualization sertifikasına sahip
olmak), (1 kişi)
d) Zafiyet (Penatration), yazılım ve sistem güvenliği konularında bilgi sahibi olmak (Tercihen
CEH sertifikasına sahip olmak, (2 Kişi)
e) İz kayıtları (log) yönetimi ve yığın veri yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, (1 Kişi)
f) Kimlik yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, (1 Kişi)
g) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik Fakültelerinden Bilgisayar
Mühendisliği ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, şartları aranmaktadır.
Çözümleyici (3. Grup) (2 kişi);
a) Ses ve Görüntü Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
b) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik Fakültelerinden Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği ve denkliği yetkili makamlarca
kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, şartları
aranmaktadır.
II- İSTENİLEN BELGELER
1) Başvuru formu, (Başvuru formunda başvurulan grubun belirtilmesi zorunlu olup,
grup belirtilmediği takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.)
2) 2016-KPSS sonuç belgesi,
3) Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, öğrenim
durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim
kurumunca onaylı örneği, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri
halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin
belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde
sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)
4) Her grup için aranılan niteliklere dair belgeler,
5) Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısı ile hazırlanmış),
6) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,
7) Görevin uygun yürütülmesine sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan,
8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
9) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalıştığına dair belge,
Başvuru şartlarının taşınması halinde birden fazla gruba müracaat edilebilir.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.
Eksik belge ibraz edenler ile posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve
diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
III- BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ
Başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi
tarafından imzalandıktan sonra, formda belirtilen belgelerle birlikte başvuruların 22/01/2018
tarihinden 31/01/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel
Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen
veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.
IV- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuranlardan sözlü sınava katılma şartlarını taşıyanların listesi www.adalet.gov.tr adresinde
duyurulacaktır.
V- SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ
Tarihi: 26/02/2018-27/02/2018-28/02/2018
Yeri ve Saati: Ergazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 448/B ŞaşmazYenimahalle
/ANKARA adresinde bulunan Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Binası Toplantı Salonunda saat 09:00’da yapılacaktır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here