Ana sayfa Memur Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 Yılı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma...

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 Yılı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı

59
0
PAYLAŞ

D U Y U R U
Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan, aşağıda sınıfı, unvanı, kadro
derecesi ve adedi belirtilen “Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı” kadrolarına
atama yapmak için iki aşamalı (yazılı ve sözlü) yarışma sınavı yapılacaktır.

II. BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b)
bendinde belirtilen ortak nitelik şartını taşımak,
4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5. 2017 yılı A grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan
türünden en az altmış (60) puan almış olmak,
6. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız
olmamak.
III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI
1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı
bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine
başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.
 Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracak
adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
2. Başvurular 26.12.2017 (saat 08:30)-08.01.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.
3. Başvurular Başkanlığımız DİBBYS (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi)
programı üzerinden alınacaktır.
4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
IV. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
2. En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduğunu gösterir diploma,
diplomanın tasdikli sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa
YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3. 2017 yılına ait KPSS sonuç belgesi,
4. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, adlî sicil kaydına bulunmadığına ve erkek
adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,
 Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.
Ek-1
Sayfa 2 / 3
 Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime
teslim edilecektir.
V. SINAVIN YERİ, ŞEKLİ, TARİHİ ve KONULARI
1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, yazılı ve sözlü olmak
üzere iki aşamalı yapılacaktır.
2. Yazılı sınav 03. 02. 2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
3. 2017 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan
başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro
sayısının on katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı
sınava çağrılacaktır.
4. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan
adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla
aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır.
5. Sınav Konuları;
Adaylara yazılı sınavda;
a) Kur’an-ı Kerim (20 puan)
b) Arapça (20 puan)
c) Fıkıh (10 puan)
ç) Tefsir (10 puan)
d) Hadis (10 puan)
e) Akaid-Kelam (10 puan)
f) Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı (20 puan)
Adaylar sözlü sınavda;
a) Yazılı yarışma sınavında belirtilen sınav konularıyla birlikte Başkanlığın hizmet
alanlarıyla ilgili bilgi düzeyi (50 puan)
b) Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan)
d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan)
e) Bilimsel ve teknoloji gelişmelere açıklığı (10 puan)
6. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi aracılığıyla
gerçekleştireceklerdir.
7. Adaylar (yazlı-sözlü) sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik
belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
8. Sınava (yazılı ve sözlü) girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava
katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir
şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
VI. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınavın yazılı ve sözlü her aşaması 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
2. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan
almak gerekmektedir.
3. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı
bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.
4. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması
alınarak hesaplanacaktır.
5. Yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, yazılı sınav
puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.
Ek-1
Sayfa 3 / 3
VII. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ
1. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
2. Sınav (yazılı-sözlü) sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan
edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya
bildirilecektir.
4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı
olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C.
kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla
yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
VIII. ATAMA İŞLEMLERİ
Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı
sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
IX. DİĞER HUSUSLAR
1. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin
her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi
görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
3. Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak
imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Din İşleri
Yüksek Kurulu Uzman Ve Uzman Yardımcılığı Sınav Ve Atama Yönetmeliği ile Kamu
Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
hükümleri geçerlidir.
X. İLETİŞİM
Yazışma adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya ANKARA

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here