Ana sayfa Akademik ilanlar Hacettepe Üniversitesi 78 Akademik Personel Alacak

Hacettepe Üniversitesi 78 Akademik Personel Alacak

70
0
PAYLAŞ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve
koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre
öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların, başvurularını 04 Ocak 2018 – 19 Ocak 2018 tarihleri arasında aşağıdaki
açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrolarına başvurular
kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze
(Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.
Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.
Ataması yapılacak olanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve
araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte
bulunmayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve yazılı beyanlarının ekinde halihazırda gelir
getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmadıklarını teyit eden resmî belgeleri sunarlar.
Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim
Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri)
uymaları gerekmektedir.
Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran
adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.
Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.
Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için
asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici
herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.
Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir.
İlan edilen kadrolara başvuran adayların;
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8.
Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın
dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri
sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz
Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların;
Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi
Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin
Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından
onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası
olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından
düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi
alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri
gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi
http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.
Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro
başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu
içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.
Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer
kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek
teslim edeceklerdir.
Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.
İlan olunur.

AÇIKLAMALAR
1- Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara
başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını
başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize
edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim
diline http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf
bağlantısından ulaşılabilir.
2- Rejeneratif endodonti ve travma konularında çalışmalar yapmış olmak.
3- Rejeneratif endodonti ve çocuklarda periodontal hastalıklar konularında çalışmalar
yapmış olmak.
4- Proteomik veya metabolomik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
5- Eczacı olmak, Doçent unvanını Farmakoloji alanında almış olmak.
6- Çeviri Bilimi ve Dil Bilimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
7- Türkiye Türkçesi söz dizimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
8- Doçent unvanını Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim alanında almış olmak, Fen
Bilimleri Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
9- Doçent unvanını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış
olmak, çağdaş denetim modelleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
10- Doçent unvanını Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak, hayat boyu
öğrenme konusunda çalışmalar yapmış olmak.
11- Doçent unvanını Özel Eğitim alanında almış olmak.
12- Doçent unvanını Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak, çevre eğitimi alanında çalışmalar
yapmış olmak.
13- Doçent unvanını Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak, evrim öğretimi alanında
çalışmalar yapmış olmak.
14- Doçent unvanını Türkçe Eğitimi alanında almış olmak, konuşma ve kelime hazinesi
alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
15- Lisans derecesini Kimya alanında almış olmak, Doçent unvanını Kimya/Biyokimya
alanında almış olmak, Protein saflaştırılması konusunda çalışmalar yapmış olmak.
16- Bitki sistematiği alanında çalışmalar yapmış olmak.
17- Artin-Injektif Modüllerin Genellemeleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
18- Aktüerya Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak.
19- Regresyon analizi alanında çalışmalar yapmış olmak.
20- Markov Modelleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
21- Radyasyonla baskılanmış polimerlerin sentezi veya anhidrit içeren kopolimerler alanında
çalışmalar yapmış olmak.
22- Resim anasanat dalında yüksek lisans ve sanatta yeterlik derecesine sahip olmak.
23- Resim anasanat dalında yüksek lisans ve sanatta yeterlik derecesine sahip olmak. Özgün
baskı alanında çalışmalar yapmış olmak.
24- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak.
25- Roma Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Roma Hukuku
alanında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
26- Uluslararası ticaret hukuku ve sözleşmeleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
27- Sağlık Kurumları Yönetimi alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını
Sağlık Kurumları Yönetimi alanından almış olmak, Sağlık Kurumları Yönetimi alanında
çalışmalar yapmış olmak.
28- Sosyal Hizmet alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Sosyal Hizmet
alanından almış olmak, Sosyal Hizmet alanında çalışmalar yapmış olmak.
29- Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını
Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak, kamu diplomasisi alanında çalışmalar yapmış
olmak.
30- Siyaset Bilimi alanında doktora derecesine sahip olmak.
31- Türk Dış Politikası alanında çalışmalar yapmış olmak.
32- Doçentlik unvanını Uluslararası İktisat alanından almış olmak.
33- Aile ve Tüketici Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak.
34- İşletme lisans ve doktora derecelerine sahip olmak, Yönetim Organizasyon ve Örgütsel
Davranış yüksek lisans derecesine sahip olmak.
35- Türkiye-AB İlişkileri ve Avrupa Güvenliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.
36- Türk Dış Politikası ve Güvenlik konularında çalışmalar yapmış olmak.
37- İşletme lisans derecesine sahip olmak, Yöneylem Araştırması ve Lojistik doktora
derecesine sahip olmak.
38- Siyasal iletişim alanında çalışmalar yapmış olmak.
39- Kültürlerarası iletişim ve maddi kültür alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
40- Manyetik nano malzemeler ve fotovoltaik ince filmlerin üretimi ve karakterizasyonu
konularında çalışmalar yapmış olmak.
41- Patlatma kaynaklı çevresel etkiler ve madenlerde jeofizik uygulamaları konularında
çalışmalar yapmış olmak.
42- Yapısal kontrol ayarlı kütle sönümleyicileri alanında çalışmalar yapmış olmak.
43- Doçentliğini Kimya (Biyokimya) alanında almış olmak, kriyojeller ve ağır metal kirliliği
alanında çalışmalar yapmış olmak.
44- Fotogrametri alanında doktora derecesine sahip olmak, uydu ve hava kameralarının
geometrik kalibrasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
45- Hidrometalurjide yüksek basınç liçi uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
46- Maden kaynak kestirimi ve jeoistatistik konularında çalışmalar yapmış olmak.
47- Lisans derecesini Beslenme ve Diyetetik alanından almış olmak, Beslenme ve Diyetetik
alanında doktora derecesine sahip olmak.
48- Lisans derecesini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanından almış olmak, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı Programlarından birinden doktora derecesi almış olmak.
49- Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında doktora derecesine sahip olmak.
50- Biyoistatistik alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Biyoistatistik
alanında almış olmak, metaanaliz konusunda çalışmalar yapmış olmak.
51- Tıp Fakültesi mezunu olmak, kardiyovasküler sistem alanında çalışmalar yapmış olmak.
52- Geriatri yan dal uzmanı olmak, Alzheimer ve demans konularında çalışmalar yapmış
olmak.
53- Nöroradyoloji ve baş-boyun radyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
54- Tıp doktoru ve Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak, tüberküloz ve
seroloji konularında çalışmalar yapmış olmak.
55- Kohlear implant ve beyin sapı implantasyon cerrahisi konularında çalışmalar yapmış
olmak.
56- Pediatrik radyoloji yan dal uzmanı olmak, pediatrik toraks ve abdomen radyolojisi
konularında çalışmalar yapmış olmak.
57- Nöromusküler hastalıklar alanında çalışmalar yapmış olmak ve nöroimmunoloji alanında
tezsiz yüksek lisans eğitimi almış olmak.
58- Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak ve Biyokimya alanında doktora derecesine sahip olmak.
59- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzmanı olmak.
60- Çocuk Enfeksiyon yan dal uzmanı olmak.
61- Adölesan alanında çalışmalar yapmış olmak.
62- Mikroinsizyonel glokom cerrahisi ve OCT-anjiyografisi konularında çalışmalar yapmış
olmak.
63- Noninvaziv beyin stimulasyonu ve klinik EMG alanında çalışmalar yapmış olmak.
64- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi tezsiz
yüksek lisans programını tamamlamış olmak.
65- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi alanında
yüksek lisans derecesine sahip olmak.
66- Tıbbi Biyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak, Nöromusküler hastalıkların
moleküler genetiği alanında çalışmalar yapmış olmak.
67- Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçent
unvanını İmmünoloji alanında almış olmak.
68- Doçentlik unvanını Yeni ve Yakınçağ alanından almış ve Osmanlı hukuku üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
69- Türk Dili alanında doktora derecesine sahip olmak ve tehlikedeki diller üzerine çalışmalar
yapmış olmak
70- Modern Dans ve koreografi alanlarında çalışmalar ve uygulamalar yapmış olmak.
71- Kompozisyon alanında Lisans ve Yüksek Lisans derecelerine sahip olmak, kompozisyon
ve müzik formları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
72- Türk Din Musikisi alanında Doktora derecesine sahip olmak, Türk Müziği Teorisi ve
edvar geleneği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here