Ana sayfa Askeri İlanlar KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALACAK

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALACAK

68
0
PAYLAŞ

1. GENEL HUSUSLAR:
a. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2017 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı
adına yapacağı sözleşmeli er temini ile ilgili hususları kapsamaktadır.
b. Başvurusu kabul edilen adaylardan;
(1) Halen askerlik görevini yapmakta olan adayların sınavları, ulaşım açısından
kolaylık sağlamak maksadıyla sınav çağrı bilgilerinde kendilerine tebliğ edilecek
tarihlerde ve sınav merkezlerinde,
(2) Diğer adayların sınavları ise internette yayımlanacak tarihte MSB
Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA),
yapılacaktır.
c. Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek
yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile MSB kararları gerekli görüldüğü takdirde
değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu
önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, MSB tarafından belirlenir ve
kamuoyuna genel ağ (internet) aracılığı ile duyurulur.
ç. Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirme http://www.msb.gov.tr internet
adresinden yapılacaktır.
d. Başvurular, http://www.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun yayımlanmasıyla
birlikte alınmaya başlanacaktır.
e. Yapılan başvurular, adayların 2017 yılı içinde seçim aşaması sınavlarına çağrılmasına
kadar geçerli olacaktır. Ancak MSB’nin ihtiyaçları doğrultusunda başvuruların başlangıç ve bitiş
tarihleri değiştirilebilecektir.
f. Planlanan tarihteki sınavlara geçerli bir mazereti dolayısıyla katılamayacak olanlar,
sınav tarihinden önce MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına (MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına)
(Cebeci/ANKARA) dilekçe vermek/göndermek suretiyle (mazeretlerinin kabul edilmesi
durumunda) müteakip sınavlara planlanabilecektir.
g. Sözleşmeli er başvuruları, internet üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle
yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve
belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.
ğ. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat
yapılmaktadır, yazılı sınav yapılmamaktadır.
h. Adaylar seçim aşamalarına gelirken kendisine ait ehliyet, askeri ehliyet, diploma, sertifika,
başarı belgesi, kurs belgesi vb. belgeleri yanlarında bulunduracaklardır.
ı. Seçim aşaması sınav tarihleri http://www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ
niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa
mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara, posta ile tebligat yapılmayacaktır.
2. SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLİK HAKKINDA BİLGİ
Değerli adaylar;
Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman
yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetleri ile sözleşmeli erbaş ve
-3-
erliğe ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev almak istiyorsanız,
başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.
a. Sözleşmeli erbaş ve er;
Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış
oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er
Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.
(1) Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi
başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç
yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla
azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme
süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.
(2) En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olanlardan;
(a) Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabul edilenlerin sevkleri; ilgili
mevzuat gereğince Millî Savunma Bakanlığı tarafından tehir edilir.
(b) Askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış olanların, askerlik
yükümlülüklerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak, ön sözleşme
imzalandığı tarihten itibaren ay olarak geçirdiği sürelerin üçte biri askerlik hizmetinden sayılacaktır.
(3) Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü,
emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.
(4) Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat
durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde
sözleşmeli onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri
uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen
esaslar dâhilinde sözleşmeli çavuşluğa geçirilir.
b. Özlük hakları;
(1) Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş
ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz.
(2) Sözleşmeli erbaş ve erlere, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlere
verilen askerî kimlik kartının aynısı olan kimlik kartı verilir.
(3) Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadroya karşılık gelen silahlarını
kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).
(4) Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erler gibi
kışlada kalırlar. Sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş
ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.
(5) Sözleşmeli erbaş ve erler, üç yıl görev yaptıktan sonra ilgili mevzuattaki şartları
taşımaları kaydıyla uzman erbaşlık ve astsubaylığa geçiş yapabilirler.
(6) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan
nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve
kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel
Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.
(7) Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 30 gün yıllık planlı
izin hakkı vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret
-4-
izni verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk
ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, eşinin doğum yapması halinde 10 gün, yangın, deprem ve
su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni
verilebilir. Bu mazeret izinleri yıllık izinden sayılmaz.
(8) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmette bulundukları süre içinde
vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babaları ile; malul olanların kendilerine sosyal ve ekonomik
destek sağlamak, imkanlar ölçüsünde hukuki destek vermek ve/veya doğal afetler nedeniyle maddi
ve manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımda bulunarak mağduriyetleri hafifletmek ve
dayanışma ruhunu tesis etmek amacıyla kurulan “TSK DAYANIŞMA VAKFI”na üye olmaları
durumunda bu kurumca sağlanan imkanlardan sözleşmeli erler de istifade ederler.
3. BAŞVURU
a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?
Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.
Başvuru Koşulları:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş
ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 25
yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),
En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış
veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak
2017 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992
tarihi ile 31 Aralık 1997 tarihleri arasında doğanlar),
(3) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği
kesilmemiş olmak,
(4) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman
erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(6) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp,
iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere
yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri
tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık,
ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci
maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
-5-
(7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile
mahkûm olmamak,
(8) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da
terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
(9) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,
kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,
bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(10) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından
Nitelik Belgesi (TABLO-1) almış olmak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis
edilmemiş olmak,
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (TABLO-2) belirtilen değerler içerisinde
bulunmak,
(13) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı
hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.
UYARI : Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında
veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi
aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.
b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
(1) Adaylar başvurularını, kılavuzun http://www.msb.gov.tr internet adresinden
yayımlanmasıyla 29 Aralık 2017 tarihine kadar http://www.msb.gov.tr genel ağ (internet)
adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi
başvurularını yaptıktan sonra TABLO-3’te bulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da
ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması
için) müracaat edeceklerdir.
(2) Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir
aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları
bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir.
(3) Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası
kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.
Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri
girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
UYARI : İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular
kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?
(1) İnternet üzerinden yapılacak başvurulara istinaden sınav planı yapılacaktır.
Adayların seçim aşaması işlemleri için MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına (Cebeci/ANKARA) geldiklerinde
başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacaktır.
(2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit
edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
(3) Yıl içerisinde seçim aşaması sınavlarına katılanlara aynı yıl içerisinde ikinci bir
başvuru ve sınavlara giriş hakkı verilmeyecektir.
-6-
ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılması
Gereken İşlemler Nelerdir?
(1) Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve
kurum amirliklerince, Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde bulunan nitelik belgesi doldurulacak,
müteakiben onaylananalar mühürlenecek ve zarflanacaktır.
(2) Silahaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askerî mahkemelerde (disiplin
kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa Rehberlik ve Danışma Merkezi sürecine ait
tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar
tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. Açık zarf ve
mühürsüz nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir.
UYARI : “Sözleşmeli er olmaya layık değildir.” kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek,
adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara
gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmî evrak kanalı
ile gönderilmeyecektir.
(3) Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini,
başvuru belgesini ve kapalı / mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme
evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu
dosyayı yanlarında getireceklerdir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir.
(4) Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi
gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için
nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.
(5) Askerlik hizmeti devam eden adaylara;
(a) Adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları
sağlanacak,
(b) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er
İşlemleri Yönergesi’ne göre diğer izinler kapsamında (sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde
kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.
d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?
(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih,
www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği
elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle
adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde
girdiklerinden emin olmaları gerekmektedir. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda
bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri önem arz etmektedir.
(2) İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli
süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle,
internetten seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme
zorunluluğunuz bulunmaktadır.
4. SINAV VE SEÇİM AŞAMALARI
a. Sınavlar ve Seçim Aşamaları Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?
Başvurusu kabul edilen adaylar, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) aşağıda
belirtilen sınav/aşamalardan geçecektir.
(1) Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,
-7-
(2) Fiziki yeterlilik testi,
(3) Mülakat,
(4) Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri (fiziki yeterlilik testi ve mülakatta
başarılı olan adaylar için).
b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?
(1) Başvurusu kabul edilen;
(a) Halen askerlik görevini yapmakta olan adayların sınavları, ulaşım açısından
kolaylık sağlamak maksadıyla sınav çağrı bilgilerinde kendilerine tebliğ edilecek
tarihlerde ve sınav merkezlerinde,
(b) Diğer adayların sınavları ise internette yayımlanacak tarihte, MSB
Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılacaktır.
(2) Otobüsle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesine (AŞTİ) gelen adaylar, otogardan
ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına
gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi metro
istasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here