Ana sayfa Sözleşmeli Personel Malıye Bakanlıgı Muhasebat Genel Mudurlugu , Sozlesmelı Bılısım Personelı Sınav Duyurusu

Malıye Bakanlıgı Muhasebat Genel Mudurlugu , Sozlesmelı Bılısım Personelı Sınav Duyurusu

64
0
PAYLAŞ

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere,
31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, 2016 veya 2017 yıllarında yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya
belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının (belge
ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) yüzde otuzunun toplamı esas
alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son
sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim
personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve
uygulamalı sınav başarı sırasına göre 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
I. BAġVURU ġARTLARI
A. GENEL ġARTLAR (NĠTELĠKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz
olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin,
bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıl mesleki
tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli
olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi
ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile
özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde
bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa
geçirilmiş olmak
B. ÖZEL ġARTLAR
Yazılım Uzmanı (4 KiĢi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt SözleĢme Ücret Tavanının 2 Katına
Kadar)
1) İlişkisel veritabanı üzerinde çalışan JAVA veya J2EE ile program geliştirmiş olmak
ve en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmak,
2) UML – Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım
dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
3) Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli
olmak,
4) Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
5) Web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,
6) SOA – Service Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli olmak,
7) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
8) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
9) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
10) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
11) Takım çalışmasına yatkın olmak.
Tercihen;
12) Postgresql veritabanı ile uygulama geliştirme bilgisi olmak
13) Microservice mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,
14)Java SE 6 Developer sertifikasına sahip olmak,
15) EmberJS, Angular, ReactJs gibi javascript frameworkleri/kütüphaneleri hakkında
bilgi sahibi olmak,
16) Temel javascript bilgisine sahip olmak,
17) Bootstrap gibi css kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,
18) NoSQL veritabanları hakkında bilgi sahibi olmak,
19) Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım
Kalıpları konularında deneyimli olmak
II. ĠSTENĠLEN BELGELER – BAġVURU ġEKLĠ – YERĠ – TARĠHĠ
Başvurular, 27.12.2017 – 19.01.2018 tarihleri arasında http://www.muhasebat.gov.tr
adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”nun doldurulmasından sonra,
fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, en geç
19.01.2018 tarihine kadar Muhasebat Genel Müdürlüğüne (Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürlüğü M Blok Merkez Personel Şubesi 2. Kat 214 Nolu Oda İlkadım Caddesi TBMM Karşısı
Dikmen/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde
postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.
a) Başvuru formu (Fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş belgesi,
b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının
ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), eğitimini yurtdışında
tamamlanmış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki
tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi
gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),
özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge; kamu
kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,
ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki
güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin
belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan
eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan
programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım
sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)
d) ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler
(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
e) KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak
değerlendirilecektir.
f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya
bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının
%70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin
yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir)
g) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi
ğ) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
III. BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS
puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70
olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge
ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 40 aday yazılı sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu
adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi
www.muhasebat.gov.tr sitesinde 31.01.2018 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya
tebligat yapılmayacaktır.
IV. SINAV YERĠ VE TARĠHĠ
Yazılı ve uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel
şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.
Yazılı sınav, 03 ġubat 2018 (Cumartesi) tarihinde ANKARA’da yapılacaktır.
Uygulamalı sınav tarihi ise yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde
www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.
V. SINAV KONULARI
1) Programlama Dilleri,
2) Yazılım Mimarisi,
3) Veritabanı Tasarımı ve Yönetim Sistemleri,
4) İşletim Sistemleri
VI. DEĞERLENDĠRME
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar
uygulamalı sınava çağrılacaktır. Yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan
üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda alınan
notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı
nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi
tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.
VII. SINAV SONUÇLARININ ĠLANI
Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı
sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.
Uygulamalı sınav sonuçları, www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.
Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
VIII. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)
bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında
belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında
sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
VIII. DĠĞER HUSUSLAR
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl
süreyle geçerlidir.
Başarı sırasına göre dört (4) aday asıl, dört (4) aday da yedek olarak belirlenecektir. Yedek
sırası gelen adaylar, 31/12/2018 tarihine kadar çağırılacaktır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava
girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz
olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından
gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme
feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
IX. ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
Adres: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü M Blok Merkez Personel Şubesi 2. Kat 214
Nolu Oda İlkadım Caddesi TBMM Karşısı Dikmen/ANKARA

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here