Ana sayfa Sözleşmeli Personel Ondokuz Mayıs Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel Alacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel Alacak

51
0
PAYLAŞ

4/B (Sözleşmeli Personel) Alım İlanı
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar da yer alan Ek 2 inci
maddenin (b) fıkrasına göre KPSSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat
yapılmaksızın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere
sözleşmeli personel (Hemşire) alınacaktır.
ARANILAN GENEL KOŞULLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- 657 Sayılı Kanunun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile nöbet usulü çalışmaya ve görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
3- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması.
4- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa
edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:
Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında bulunan Sözleşmeli Personel başvuru linkinden
online yada şahsen yapılacak olup, gerekli açıklamalar web sayfamızda belirtilmektedir
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
2016 KPSS P3(B) grubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri başvuru
bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde www.omu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Atanmaya hak
kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik
soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun müspet gelmesi halinde atanmaları
yapılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.omu.edu.tr adresinde
yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde İşe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel
Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile
ilgili bilgilerin www.omu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen
belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi
yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here