Ana sayfa Memur Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 11 Tika Uzman Yardımcısı Alacak

Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 11 Tika Uzman Yardımcısı Alacak

58
0
PAYLAŞ

TİKA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
I. GENEL
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdari Hizmetleri
sınıfı 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda
TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır. Müracaatlar 08 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olup
19 Ocak 2018 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata
çağrılacak adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın web sayfasından ilan edilecektir.
Giriş sınavı 29 Ocak 2018 – 02 Şubat 2018 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Gazi Mustafa
Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
II. GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI
Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:
1) 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim dallarından ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) 01/01/2018 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. Bu şartları taşımayan
adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
4) Son başvuru tarihi itibariyle ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan (A) grubu kadrolar için
Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS):
a) Birinci grupta yer alanlar için KPSS P-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
b) İkinci grupta yer alanlar için KPSS P-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
c) Üçüncü grupta yer alanlar için bölümlere göre aşağıdaki puan türlerinden en az 75 puan
almış olmak,
d) Dördüncü grupta yer alanlar için KPSS P-4 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
e) Beşinci grupta yer alanlar için KPSS P-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
5) 2016-2017 yılına ait Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından (YDS) İngilizce,
Fransızca, Arapça, İspanyolca veya Rusça dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış
olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan bir belgeye sahip olmak.
III. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER
1) TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 08 Ocak 2018 tarihinde başlayıp, 19
Ocak 2018 günü mesai saati bitimine (saat 18.00) kadar yapılabilecektir.
2) Başvurular, elektronik ortamda doğrudan https://sinav.tika.gov.tr web adresinden istenen
belgelerin eksiksiz olarak doldurulması ve istenen belgelerin başvuru tarihi bitimine kadar
TİKA Başkanlığı (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Gazi Mustafa
Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta yolu ile iletilmesi
ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine
kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
3) Başvuru için istenen belgeler:
a) Açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu
b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından
onaylı örneği (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),
c) KPSS sonuç belgesi aslı veya bilgisayar çıktısı,
d) YDS sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı
dil sınav sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği
e) El yazısıyla doldurulacak özgeçmiş,
f) İki adet vesikalık fotoğraf,
g) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,
h) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,
i) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı,
4) Eksik belge ve/veya bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
IV. BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ
1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, bu
ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla
eşit puana sahip olanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.
2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih ve
saatleri http://www.tika.gov.tr web sitesinde ve TİKA Başkanlığı binası girişinde ilan
edilecektir.
3) Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus cüzdanı veya
pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik
Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Bu şartlarda olmayan nüfus cüzdanı
veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ile birlikte hazır bulunacaklardır.
V. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.
2) Sözlü sınavda adaylar;
a. Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi ve Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konulardaki
bilgi düzeyi,
b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d. Genel yetenek ve genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan
verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50 (elli)
puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden
değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir
kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkanı ve
üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70
(yetmiş) olması şarttır.
VI. DEĞERLENDİRME VE İLAN
1) Başarı puanı adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanına ve KPSS puanına bakılır, puanı
yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
2) Giriş sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca kazanan adayların
adreslerine de tebliğ edilir.
3) Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.
4) Yarışma sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına
ilişkin işlemler, 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
hükümlerine göre yapılır.
5) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına
ilişkin olarak tebligatta veya ilanda belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte TİKA
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.
6) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen veya ilan edilen süre içinde geçerli
bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.
7) Başvurusu kabul edilip isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan,
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve
haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
VII. BİLGİ ALMA
Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı, 0 (312) 939 70 70 – 73 – 74 – 75 numaralı telefonlarından, 0 (312) 939 75
15 no’lu faks ve/veya [email protected] e-posta adresine yazılarak alınabilir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here