Ana sayfa Memur ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ GİRİŞ...

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

54
0
PAYLAŞ

Bakanlığımız Merkez Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8 inci ve 9 uncu derecelerde
münhal bulunan 13 (onüç) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı (Ulaştırma ve Haberleşme
Uzmanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığı, Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri
esaslarınca) sözlü giriş sınavı ile ÖSYM Başkanlığı tarafından Mayıs 2017’de yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavı sonuçlarına (KPSS) göre aşağıda belirlenen puan türlerinden ve öğrenim dallarından personel
alınacaktır.
I. Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı kadroları için aşağıdaki çizelgede belirtilen öğrenim
dallarından karşısında belirtilen kontenjan sayısı kadar personel istihdam edilecektir.

II. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel
şartları taşımak,
b- ÖSYM tarafından Mayıs 2017’de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan puan türleri itibarıyla en az
yukarıdaki I sayılı tabloda belirtilen taban puanları almış olmak,
2
c- Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve
daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
ç- Son başvuru tarihi itibariyle yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren
fakültelerden/bölümlerden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
III. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve
ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip
olmak.
IV. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:
a- Sınav başvuru formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi
Başkanlığından temin edilebilecektir.)
b- Yükseköğretim diplomasının, mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin
aslı veya onaylı örneği),
c- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış kontrol kodlu örneği,
ç- Yabancı dil belgesinin aslı veya sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği,
d- 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 ebatlarında olacak ve 1 adedi başvuru
formuna yapıştırılacaktır),
e- Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış, kendisi, ailesi, bitirdiği okullar, yapmış olduğu işler
hakkında bilgilerin yer aldığı öz geçmişi (Bir sayfayı geçmeyecek şekilde),
Başvuru sırasında belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla yanlarında fotokopisini getirdikleri belgeler
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca tasdik
edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
V. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Sözlü sınava başvurular yukarıda sayılan belgelerle 27/12/2017-08/01/2018 tarihleri arasında,
09.30–12.00 ile 14.00–17.00 saatleri arasında Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılır. Adayların,
08/01/2018 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve
Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek-ANKARA adresine şahsen veya
postayla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda (08/01/2018 tarihi ve saat 17:00 itibarıyla
Bakanlığımız genel evrak şubesine giriş yapmış olması gerekmektedir) doğabilecek gecikmelerden
Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, www.udhb.gov.tr internet
adresinde ilan edilecek olup, sınava girecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
VI. SINAV VE SINAV SONUÇLARI:
1) Başvuru ve Sınava Kabul
a- Sözlü olarak yapılacak giriş sınavının tarihi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından
www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
b- Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek
puana sahip olandan başlanmak suretiyle alım yapılacak her bir bölüm için ayrı ayrı yapılacak sıralama
sonucuna göre atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip
adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
c- Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar ilanda belirtilen yer, tarih ve saatte kimlik tespitinde
kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile
hazır bulunacaklardır.
3
2) Sınav şekli ve konuları
Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.
Sözlü giriş sınavında adaylar;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinin her birinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.
Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için
onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav
ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve
üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması
şarttır.
Bölümleri itibariyle adaylar, en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanır. Aynı puan
alanların başarı sırasındaki yeri ise KPSS puanı yüksek olan üste yazılmak suretiyle belirlenir.
VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde
bir dilekçe ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından
en geç yedi iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı,
imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır.
VIII. DEĞERLENDİRME VE ATANMA:
Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı başarı
listesi ile asil ve yedek aday listesi www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup asil ve yedek
listedeki adaylara ayrıca yazılı tebligat da yapılacaktır. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak
sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Giriş sınavını kazananların Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı ve Denizcilik Uzman
Yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
hükümlerine göre yapılacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Ayrıca,
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında suç
duyurusunda bulunulacaktır.
İlanen duyurulur.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here